การกำกับดูแลกิจการ
·         นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน


·         คู่มือคุณภาพมาตราฐานแรงงานไทย มรท 8001-2553 ความรับผิดชอบทางสังคมธุรกิจไทย


·         นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี


·         กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


·         กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ


·         กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน


·         กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


·         คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ


·         จรรยาบรรณ กรรมการ


·         จรรยาบรรณ พนักงาน


·         ข้อบังคับบริษัท

·         หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

·         หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

·         หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

·         หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

·         หน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

·         หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ

·         หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

·         หน้าที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

·         นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหนี้You are here เกี่ยวกับเรา การกำกับดูแลกิจการ