ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมวันเด็ก 2562
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด มหาชน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินสนับสนุนให้กับ โรงเรียนและองค์กรต่างๆในชุมชน ดังนี้
1. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
2. โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)
3. โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์
4. โรงเรียนวัดเลา
5. โรงเรียนราชมนตรี
6. โรงเรียนวัดประชาบำรุง
7. ชุมชนคลองรางยายเพียร
8. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ
9. สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล
10. ผู้ใหญ่ชวพล สุขสมบุญ
CSR CHARITY TO PROMOTE FAMILY BONDING 2018

 

 

 

 
CSR Charity and ANTI Coruption 2017
วันเด็กแห่งชาติ 2017

 

  
กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา-การศึกษาเพื่อเยาวชน มอบทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านจันเดย์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559             เนื่องด้วย บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมโครงการเพื่อทำกิจกรรม CSR ประจำปีกับบริษัท SNP Shipping เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านจันเดย์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองภาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการสนับสนุนการกีฬาและการศึกษา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของเยาวชน ชุมชน ที่ห่างไกล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และช่วยเสริมสร้าง ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ละเว้นการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ดังนั้นทีมบริหารจัดการ CSR ของทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “CSR Charity and ANTI Corruption” โดยมี เป้าหมายของโครงการมุ่งเน้นการคืนประโยชน์สู่สังคม อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแรงงาน สู่ชนบทที่ห่างไกลในอนาคต ซึ่งมีความยินดีให้การสนับสนุนดังนี้
            1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 24,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับทุนดังกล่าว โดยให้โรงเรียนมอบเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนประจำทุกเดือน ตลอดปีการศึกษาจนครบจำนวน เพื่อสนับสนุนการศึกษาและยังมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนรุ่นนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นต่อไป
            2. สนับสนุนด้านการกีฬา โดยมอบลูกวอลเลย์บอล จำนวน 20 ลูก
            3. สนับสนุนทางด้าน สุขภาพอนามัยของเด็กๆ โดยมอบ ที่นอนสำหรับเด็กอนุบาลจำนวน 60 ชุด
            4. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น ละครเวที การเล่มเกมต่างๆ และกิจกรรมถามตอบ
            5. ได้ประสานภาคเอกชน และคู่ค้าผู้มีเจตนารมณ์เดียวกันเข้าร่วมสนับสนุน เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน

 
TPAC  ไม่เคยละเลยที่จะบรรจุการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแผนงานของบริษัท เรามุ่งเน้นถึงความต้องการของลูกค้า ท้าทายและปรับตัวเข้าสู่คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก พัฒนาการด้านการบริหารงาน และการทำงานของทีมงาน อันเป็นตัวจักรสำคัญในอันที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมอบการบริการ ที่ดีที่สุดและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันทางการตลาดของลูกค้าผ่านต้นทุนและ คุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมตามที่ต้องการ

TPAC มีความผูกพันธ์และมีปฎิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับชุมชนที่เราอาศัยอยู่ อย่างใกล้ชิด เราได้ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการต่างๆ โดยตลอด และได้มอบองค์ความรู้และวิทยาทานในด้านการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ แก่วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั่วราชอาณาจักรที่ติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขอเข้าเยี่ยมชม ทัศนศึกษาขบวนการการผลิต การบริหารจัดการโรงงาน ตลอดจนได้ส่งผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ไปเป็นวิทยากรรับเชิญ พร้อมกับการเข้าร่วมเสวนา สัมมนาและมหกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ได้กำหนดจุดยืนของเราและยอมรับความสำคัญของการเจริญเติบโตของกิจการอย่าง ยั่งยืน ซึ่งได้ขับเคลื่อน ผลักดันให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จนประสบความสำเร็จและได้กลายเป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทคงที่ และกลายเป็นคู่ค้าสำคัญของบริษัทไทย และนานาชาติชั้นนำในปัจจุบัน

สำหรับ TPAC เอง เราถือว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เป็นแค่เพียงการลงทุนในธุรกิจของเรา แต่เป็นการลงทุนเพื่อพนักงานของเรา และที่สำคัญ เป็นการลงทุนเพื่อองค์รวมของสังคมไทย  โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากเรา ซึ่งทั้งนี้ ได้รวมถึงโครงการความร่วมมือต่างๆ กับภาคการศึกษา และภาครัฐ ซึ่งเป็นการต่อยอดการปฎิสัมพันธ์กับสังคมของเรา 

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

 
บริจาคของและแจกทุนการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง จ.ระยอง วันที่ 15 สิงหาคม 2558 

You are here เกี่ยวกับเรา ความรับผิดชอบต่อสังคม