วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์

บริษัทฯได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่เป้าหมาย ที่ว่า

"ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรองรับตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูง"

To be a world class plastic packaging company present in high growth markets


พันธกิจของบริษัท


TPAC มุ่งมั่นที่รักษาความเป็นเลิศในการที่จะเป็น “คู่ค้าด้านบรรจุภัณฑ์ของท่าน” หรือ “Your Packaging Partner”  เราได้ขับเคลื่อนการดำเนินการของบริษัทเราอย่างแข็งขันด้วยการสร้างคุณค่า ขององค์กรของเรา การที่เราได้ก้าวสู่การเป็นคู่ค้าด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งในใจของลูกค้า นั้น คือการที่เราได้พัฒนาและตระหนักถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 สิ่งที่ทำให้เราพร้อมที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา กล่าวคือ

“ลูกค้า” คือองค์ประกอบแรกที่สำคัญยิ่งที่สุดของเรา การที่บริษัทได้เป็นคู่ค้าที่ประสบความสำเร็จนั้น เราได้รังสรรค์การบริการอย่างครบวงจร (Total Solutions) ที่ไม่เพียงจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถได้รับสินค้าที่ตอบสนองการแข่งขัน ทั้งทางด้านต้นทุน (Competitiveness) ทันต่อเวลา (Timely) เท่านั้น บริษัท ยังได้มอบการบริการที่ครอบคลุมทั้งระบบ แบบ Turn-Key ที่เราพัฒนาเพื่อดูแลทั้ง Value-Chain แทนท่าน นับตั้งแต่การออบแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารการผลิตให้มีความสม่ำเสมอของขบวนการการผลิตและกำหนดการของการส่ง สินค้า อีกทั้ง TPAC ยังได้วางคอนเซ็ป “Ready-For-Processing” หรือการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมสำหรับเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์ในการผลิต ของลูกค้าโดยทันที ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนส่วนเกินของต้นทุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ และทำให้สามารถควบคุมต้นทุนเพื่อการแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี

“ทีม งาน”  TPAC ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลของบริษัท คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา เราได้นำการทำงานแบบทีมเวิร์คและการบริหารจัดการแบบ  Lean Management หรือการบริหารภายใต้ต้นทุนที่ประหยัด รวมถึงเทคนิคการจัดการอุตสาหกิจสมัยใหม่ด้านการจัดการด้านคุณภาพ การประสานงาน และกฎระเบียบต่างๆ หล่อหลอมรวมกันกับวัฒนธรรมองค์กร การทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงานทุกชีวิตของเรา เราได้เน้นถึงการรักษาสถานประกอบการให้สะอาดและปลอดภัย โดยให้พนักงานทุกคนให้มีความผูกพันธ์และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ตั้งเป้าหมายอย่างท้าทายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ TPAC ได้มอบโอกาสอย่างไม่มีการกีดกั้น หรือข้อจำกัดใดๆ ให้กับพนักงานทุกคน

“ระบบ นิเทศน์และสิ่งแวดล้อม”   การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ TPAC ที่จะช่วยในการปกป้องและปรับปรุงระบบนิเทศน์ของเรา เราได้ดำเนินการด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมและได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งของบริษัทเอง และยังให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องโดยชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่ายและลูกค้า ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ Supply-Chain และที่เกี่ยวเนื่องกับวงจรอายุของสินค้า  (Product Life-Cycle)


 

You are here เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัท