ข่าว

 

ปี 2563

พฤษภาคม

·         05-05-63 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมษายน

·         10-04-63 : รายงานประจำปี 2562

·         08-04-63 : แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มีนาคม

·         20-03-63 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปี 2562

พฤศจิกายน

·         12-11-62 : หลักเกณ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

·         12-11-62 : การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี.......

ตุลาคม

·         31-10-62 : แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด (มหาชน)

·         29-10-62 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

·         29-10-62 : Just getting warm up (EGM No.2/2019)

กันยายน

·         27-09-62 : หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

สิงหาคม

·         14-08-62 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

·         14-08-62 : งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562 (สอบทาน)

กรกฎาคม

·         18-07-62 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

·         05-07-62 : EGM Presentation A Transformational 3.5 year Well Positioned for Growth

มิถุนายน

·         19-06-62 : รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

·         19-06-62 : หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

พฤษภาคม

·         15-05-62 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาสที่ 1/2562

·         08-05-62 : รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมษายน

·         25-04-62 : การเข้าลงทุนใน Sun Packaging Systems (FZC) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

·         25-04-62 : มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

·         02-04-62 : หนังสือเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์

·         27-02-62 : งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

·         27-02-62 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

·         27-02-62 : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

·         27-02-62 : การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปี 2561

พฤศจิกายน

·         14-11-61 : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

·         14-11-61 : งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

·         14-11-61 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สิงหาคม

·         29-08-61 : รายงานความคืบหน้าการลงทุนในบริษัท Sunrise Containers Limited ในประเทศอินเดีย

·         09-08-61 : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

·         09-08-61 : งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

·         09-08-61 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

มิถุนายน

·         19-06-61 : แจ้งการลงทุนใน Sunrise Containers Limited(แก้ไข)

·         19-06-61 : แจ้งการลงทุนใน Sunrise Containers Limited

·         05-06-61 : แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัทฯ

พฤษภาคม

·         10-05-61 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

·         10-05-61 : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

·         10-05-61 : งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

·         10-05-61 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

·         08-05-61 : การลงทุนในบริษัท คัสตอม แพค จำกัด

เมษายน

·         30-04-61 : รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

·         24-04-61 : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มีนาคม

·         23-03-61 : แบบ 56-1

·         23-03-61 : หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

·         23-03-61 : รายงานประจำปี 2560

·         12-03-61 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้, แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ, แก้ไขการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ ปี 2561 ,เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

·         06-03-61 : แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการ เรื่องการเข้าทําธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอื่น การเพิ่มเติมวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

กุมภาพันธ์

·         22-02-61 : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)

·         22-02-61 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ การจ่ายเงินปันผล

·         22-02-18 : งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

·         22-02-61 : รายงานการอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และสำหรับงวดปี สิ้นสุดว้ันที่ 31 ธันวาคม 2560

มกราคม

·         29-01-61 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

·         แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)

ปี 2560

·         ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

·         การจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

·         การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์บริษัท

·         หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

·         TPAC การจัดตั้งบริษัทย่อยในอินเดีย 7 ธค.60

·         การได้มาซึ่งหุ้นของ Sunrise Containers Limited และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

·         การเผยแพร่ TPAC 2017 Strategy Day และ Analyst Conference Presentation Q3/2017 (15 พ.ย. 2560)

·         การได้มาซึ่งหุ้นของ Sunrise Containers Limited และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

·         รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

·         สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

·         งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

·         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

·         การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

·         หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

·         การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

·         สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

·         งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560

·         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

·         งบการเงินไตรมาสที่ 1-2560

·         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

·         สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

·         หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2560(แก้ไข)

·         หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2560

·         รายงานการวิเคราะห์และบริหารจัดการ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

·         งบการเงินรายปี 2559

·         กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ การจ่ายเงินปันผล

ปี 2559

·         การเปิดโอกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

·         งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

·         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

·         แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาล

·         รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม-TPAC-W1,ESOP

·         หุ้นเพิ่มทุนของ TPAC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มิถุนายน 2559

·         แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

·         แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

·         งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

·         สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

·         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

·         การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

·         รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559

·         แจ้งการไม่เข้าเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ์และอัตรการใช้สิทธิ์ของ TPAC-W1 (แก้ไข)

·         แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2559 (แก้ไข)

·         แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

·         หุ้นเพิ่มทุนของ TPAC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2559

·         18 เมษายน 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TPAC-W1

·         การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TPAC-W1

·         แบบฟอร์มแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

·         แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TPAC-W1) ครั้งสุดท้าย

·         การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ์สำหรับ TPAC-W1

·         แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)TPACESOP และ TPAC-W1 (แก้ไข)

·         แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

·         รายงานประจำปี2558(แก้ไข)

·         แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

·         แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

·         ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

·         หนังสือมอบฉันทะ

·         รายงานประจำปี2558

·         หนังสือเชิญประชุม การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

·         แก้ไขข้อมูลวาระแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เสนอต่อ AGM 2559

·         แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPAC-W1)

·         งบการเงินรายปี 2558

·         กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และ การจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

·         สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)

·         กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

·         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

ปี 2558

·         TPAC SET Opportunity Day การนำเสนอนักลงทุน 8 ธันวาคม 2015

·         รายงานผลการซื้อหลักทรัพย์บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ256-2)

·         ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิ (แก้ไข)

·         ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (แก้ไข

·         SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ TPAC

·         รายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)เบื้องต้น (แบบ247-6-ข)

·         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558

·         งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

·         สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

·         ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)

·         ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

·         คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ TPAC(247-4) แก้ไขครั้งที่ 2 (แก้ไข Template ครั้งที่2)

·         คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ TPAC(247-4) แก้ไขครั้งที่ 2 (แก้ไข Template)

·         คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ TPAC (247-4) แก้ไข ครั้งที่2

·         มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(24-1) (แก้ไข)

·         เปลี่ยนแปลงคระกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท(แก้ไข)

·         มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(24-1)

·         การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

·         ประกาศ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ TPAC (247-4)

·         เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ @12102015

·         รับทราบการลงนามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการ

·         SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ TPAC

·         งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 @30062015

·         รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2558 @20052015

·         งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 @20052015

·         ขอเชิญประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 @01042015

·         annual report 2014 @01042015

·         แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2557 @13032015

·         แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4 @13032015

·         รายงานงบการเงิน 31 ธันวาคม 2557 @24022015

·         แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2558 @24022015

·         ชี้แจ้งผลการดำเนินงานเกินปีก่อนร้อยละ20 @24022015

ปี 2557

·         ความรับผิดชอบต่อสังคม การกุศลและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น @20112014

·         รายงานงบการเงิน 30 กันยายน 2557 @18112014

·         ชี้แจงผลดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ20 @18112014

·         รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิTPAC-W1และESOP ครั้งที่ 3 @22102014

·         ข้อกำหนดและวิธีการของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้สมัครสำหรับการเลือกตั้งของ กรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีการประชุมครั้งที่ 1/2558 @04092014

·         แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลาสติก และ หีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3 @04092014

·         รายงานงบการเงิน 30 มิถุนายน 2557 @06082014

·         แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3 /2557 @06014

·         Annual Report 2013 @19062014

·         รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 @28052014

·         รายงานงบการเงิน31 มีนาคม 2557 @16052014

·         ชี้แจงผลดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ20 @16052014

·         แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 @14042014

·         ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2557 @3042014

·         แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) @24032014

·         แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด(มหาชน) @7032014

·         รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม2556 @25022014

·         แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1 /2557 @25022014

·         ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนร้อยละ20 @25022014

·         หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2557 @25022014

ปี 2556

·         งบการเงินไตรมาสที่3 @19112556

·         แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)“TPAC-W1”ใช้สิทธิครั้งที่1@17092556

·         งบการเงินไตรมาสที่2 @160856

·         แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 @020556

·         F53-4 @020556

·         จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556 @020556

·         แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2555 @130356

·         รายงาน และ งบการเงิน31 ธันวาคม2555 @020356

·         งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 @020356

·         หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2555 @020356

·         จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556 @020356

·         แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2556 @020356

·         รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท @020356

·         รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น @020356

 

You are here ข่าวสาร